cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC=50 cm, AB=40 cm. Điểm M trên cạnh AB ,AM = 10cm . Từ M kẻ đường song song với AC cắt BC tại N . Tính MN giúp mk

Question

cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC=50 cm, AB=40 cm. Điểm M trên cạnh AB ,AM = 10cm . Từ M kẻ đường song song với AC cắt BC tại N . Tính MN
giúp mk với !!!

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-08T08:24:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:25:52+00:00

  Đáp án:

  `37,5` `cm` 

  Giải thích các bước giải:

  diện tích hình tam giác ABC là :

     `(40×50)÷2=1000` `(cm^2)`

  diện tích hình tam giác AMC là :

     `(50×10)÷2=250` `(cm^2)`

  MN dài số cm là :

     `(750.20)÷40=37,5` `(cm)`

                 Đs: `37,5` `cm`

  0
  2021-10-08T08:26:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích $ΔABC$ là: 

  $=\frac{1}{2}.40.50=\frac{1}{2}.2000=1000(cm^2)$

  Diện tích $ΔAMC$ là:
  $\frac{1}{2}50.10= 250 (cm^2)$

  Diện tích $ΔNBA$  là :

  $1000 – 250 = 750 (cm^2)$

  $MN$ dài số cm là:

  $\frac{750.20}{40}=37,5(cm)$

  ĐS:$37,5 cm$

  Dấu:”.” là dấu nhân

  @hoangminh

  #comeback

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )