Cho tam giác ABC vuông tại A biết AC = 5cm AB = 9cm tính BC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A biết AC = 5cm AB = 9cm tính BC

in progress 0
Peyton 17 giờ 2021-09-07T10:18:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:20:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: vì tam giác ABC vuông tại A (A=90 độ)

   ta có : AB^2 + AC^2= BC^2.

                 9^2+5^2=BC^2

                  81+ 25= BC^2

                    106    = BC^2

  vậy BC = căn bậc hai của 106

  0
  2021-09-07T10:20:44+00:00

  $\text{Đáp án:}$

  $BC=√106 cm$

  $\text{Giải thích các bước giải:}$

  $\text{Tam giác ABC(A=90độ)}$

  $=>BC²=AB²+AC²$

  $=>BC²=9²+5²$

  $BC²=81+25$

  $BC²=106$

  $=>BC=√106(cm)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )