Cho tam giác ABC vuông tại A, biết B = 60, AB = a a) CM: BC= 2a, AC= a căn 3; tính số đo C b) Tính sinB, cos B, tanB, cot; sinC, cosC, tanC, cotC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết B = 60, AB = a
a) CM: BC= 2a, AC= a căn 3; tính số đo C
b) Tính sinB, cos B, tanB, cot; sinC, cosC, tanC, cotC

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-16T13:03:02+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:04:15+00:00

  a) $AC=AB.\text{tan}\widehat{B}$

  $=AB.\text{tan}60^o=a\sqrt[]{3}$

  $BC=\sqrt[]{AB^2+AC^2}=\sqrt[]{a^2+(a\sqrt[]{3})^2}=2a$

  $\widehat{C}=90^o-\widehat{B}=90^o-60^o=30^o$

  b) $\text{sin}B=\text{cos}C=\text{sin}60^o=\dfrac{\sqrt[]{3}}{2}$

  $\text{cos}B=\text{sin}C=\text{cos}60^o=\dfrac{1}{2}$

  $\text{tan}B=\text{cot}C=\text{tan}60^o=\sqrt[]{3}$

  $\text{cot}B=\text{tan}C=\text{cot}60^o=\dfrac{\sqrt[]{3}}{3}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )