Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH Giả sử $\frac{HB}{HC}$=$\frac{1}{8}$ . Tính tỉ số $\frac{AB}{BC}$

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH
Giả sử $\frac{HB}{HC}$=$\frac{1}{8}$ . Tính tỉ số $\frac{AB}{BC}$

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-09-28T15:21:37+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:23:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{HB}{HC}=\frac{1}{8}$

  ⇒ $HB=\frac{1}{9}BC$ ; $HC=\frac{8}{9}BC$

  Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong ΔABC:

  $AB^{2}=BH.BC$

  $AB^{2}=\frac{1}{9}BC.BC$

  $AB^{2}=\frac{1}{9}BC^{2}$

  $\frac{AB^{2}}{BC^{2}}=\frac{1}{9}$

  $\frac{AB}{BC}=\frac{1}{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )