Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm a) giải tam giác vuông ABC b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm
a) giải tam giác vuông ABC
b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

in progress 0
Josie 1 tuần 2021-12-07T19:40:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:42:53+00:00

  Đáp án:

  a) B + C = 90 độ ⇒ C = 90 độ – B = 90 độ – 30 độ = 60 độ

  Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC, ta có:

  BC = AB/cos(30) = 4√3 (cm)

  AC = BC.sinB = 4√3.sin30 = 2√3 (cm)

  b) 

  Chu vi tam giác ABC :

              C = AB + AC + BC = 6 + 2√3 + 4√3 = 6+6√3 (cm)

  Diện tích tam giác ABC là:

               S = 1/2.AB.AC =  1/2.6.2√3 = 6√3 (cm²)

  0
  2021-12-07T19:42:53+00:00

  a) Ta có: ΔABC vuông tại A

  ∠B = 30º ⇒ ∠C = 90º – 30º = 60º

  Có: sinC = AB/BC

  ⇔ sin60º = 6/ BC

  ⇔ BC = 6/ sin60º = 4√3 cm

  Áp dụng định lí Pytago vào ΔABC ta có:

  AB² + AC² = BC²

  ⇔ 6² + AC² = (4√3)²

  ⇔ AC² = 48 – 36 = 12

  ⇔ AC = √12 = 2√3 cm

  b) – Chu vi ΔABC là:

  C = AB + AC + BC = 6 + 2√3 + 4√3 = 6 + 6√3 ≈ 16,39 cm

  – Diện tích Δ ABC là:

  S = 1/2 × AB × AC = 1/2 × 6 × 2√3 = 6√3 ≈ 10,39 cm²

   Chúc bạn học tốt!

  Hãy đánh giá 5 sao và câu trả lời hay nhất cho mình nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )