Cho tam giác abc vuông tại A đường cao AH biết HB=9cm HC=16cm tính các ti số lượng giác của góc B

Question

Cho tam giác abc vuông tại A đường cao AH biết HB=9cm HC=16cm tính các ti số lượng giác của góc B

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-30T17:00:47+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:01:56+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   Xét tam giác abc vuông tại A có đường cao AH

  AH² = BH.HC ( Hệ thức lượng)

  ⇒AH = √BH.HC

  ⇒AH =√ 9 .16 

  ⇒AH = 12 cm

  ⇒AB² = BH.BC(Hệ thức lượng)

  ⇒AB = √ BH.BC

  ⇒AB = √ BH.(BH+HC)

  ⇒AB = √9.(9+16)

  ⇒AB= 15 cm

  Xét tam giác ABH vuông tại H có: 

  sinB = AH/AB = 12/15 = 4/5 ( tỉ số lượng giác)

  cosB= BH/AB = 9/15 = 3/5( tỉ số lượng giác)

  tanB = sinB/cosB = 4/5 x 5/3 = 4/3 (tỉ số lượng giác)

  cotB = 1/tanB = 1 : 4/3 = 3/4 (tỉ số lượng giác)

  0
  2021-08-30T17:02:17+00:00

  Xét ΔABC vuông tại A, đường cao AH

  `⇒ AH =` `sqrt{9.16}` `= 12 (cm)`

  `⇒ AB² = 9.(16 + 9) = 225`

  `⇒ AB = √225 = 15 `

  Xét ΔABH vuông tại H có:

  `sin B =` `frac{AH}{AB}` = `frac{12}{15}` = `4/5`

  `cos B =` `frac{BH}{AB}` = `frac{9}{15}` = `3/5`

  `tan B =` `frac{sin B}{cos B}` = `4/5` : `3/5` = `4/3` 

  `cot B =` `frac{1}{tan B}` = `3/4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )