Cho tam giác cân ABC có đấy là BC và góc A = 20độ . trên 1 nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA = DB và góc ADB=100độ . CM ABCD

Question

Cho tam giác cân ABC có đấy là BC và góc A = 20độ . trên 1 nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA = DB và góc ADB=100độ . CM ABCD là tứ giác nội tiếp

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-10T23:16:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T23:17:51+00:00

  a) ∆ABC cân tại A (gt).

  ⇒ˆACB=ˆABC (tính chất tam giác cân)

  ⇒ˆACB=180∘−ˆA/2=180∘−20∘/2=80∘

  ∆DAB cân tại D.

  ⇒ˆDBA=ˆDAB (tính chất tam giác cân) mà ˆDAB=40∘ (gt) ⇒ˆDBA=40∘

  ˆADB=180∘−(ˆDAB+ˆDBA)=180∘−(40∘+40∘)=100∘

  Trong tứ giác ACBD ta có: ˆACB+ˆADB=80∘+100∘=180∘

  Vậy: Tứ giác ACBD nội tiếp.
   

  0
  2021-09-10T23:18:45+00:00

  Đáp án:

  a) ∆ABC cân tại A (gt).

  ⇒ˆACB=ˆABC (tính chất tam giác cân)

  ⇒ˆACB=180∘−ˆA/2=180∘−20∘/2=80∘

  ∆DAB cân tại D.

  ⇒ˆDBA=ˆDAB (tính chất tam giác cân) mà ˆDAB=40∘ (gt) ⇒ˆDBA=40∘

  ˆADB=180∘−(ˆDAB+ˆDBA)=180∘−(40∘+40∘)=100∘

  Trong tứ giác ACBD ta có: ˆACB+ˆADB=80∘+100∘=180∘

  Vậy: Tứ giác ACBD nội tiếp.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )