Cho tam giác MNP cân tại M, vẽ các đường phân giác NE và PF. CM: a) Tam giác MEF cân b) EF // NP c) Tứ giác NFEP là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạn

Question

Cho tam giác MNP cân tại M, vẽ các đường phân giác NE và PF. CM:
a) Tam giác MEF cân
b) EF // NP
c) Tứ giác NFEP là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-31T07:59:47+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:01:31+00:00

  @born_to_the_boss

  Đáp án

  Giải

  a, Ta có: Góc N1=N2=1/2N ( NE là tia pg )

  P1 = P2 = 1/2P ( PF là tia pg )

  Mà góc N=P ( Δ MNP cân tại M )

  ⇔ Góc MNE = ENP = MPF = FPN

  b, Xét Δ MEN và Δ MFB:

  Góc M chung 

  MP = MN ( gt )

  Góc P1=N1 ( cmt )

  ⇒ Δ MEN = MFB ( g-c-g )

  ⇒ MF = ME ⇒ ΔMEF cân.

  *Mình chỉ làm đc đến phần b mong bạn thông cảm ạ !

  _chúc bạn học tốt_

   

  0
  2021-08-31T08:01:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) `ΔMNP` cân tại `M` `

  `⇒`MN = MP`

       `\hat{MNP} = \hat{MPN}`

  Mà `NE` và `PF` lần lượt là tia phân giác của `\hat{MNP}` và `\hat{MPN}`

  `⇒ \hat{MNE} = \hat{ENP} = \hat{MPF} = \hat{FPN}`

  Xét `ΔMNE` và `ΔMPF` có:

        `\hat{MNE} = \hat{MPF}(cmt)`

        `MN=MP(cmt)`

        `\hat{M}:chung`

  `⇒ ΔMNE = ΔMPF (g.c.g)`

  `⇒ ME = MF` (2 cạnh tương ứng)

  `⇒ ΔMEF` cân tại `M`

  b) `ΔMEF` cân tại `M ⇒ \hat{MFE} = (180^o – \hat{M})/2` (1)

  `ΔMNP` cân tại `M ⇒ \hat{MNP} = (180^o – \hat{M})/2` (2)

  Từ (1) và (2) `⇒ \hat{MFE} = \hat{MNP}`

  mà `2` góc này ở vị trí đồng vị 

  $⇒ EF // NP$

  c) Tứ giác `NFEP` có: $EF // NP$; `\hat{FNP} = \hat{EPN}(cmt)`

  `⇒` Tứ giác `NFEP` là hình thang cân

  $EF // NP$ `⇒ \hat{FEN} = \hat{ENP}` (2 góc so le trong)

  Lại có: `\hat{FNE} = \hat{ENP}(g t)`

  `⇒ \hat{FEN} = \hat{FNE}`

  `⇒ ΔNEF` cân tại `F` `⇒ EF = NF`

  `⇒` Tứ giác `NFEP` là hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )