cho tam giác MNP vuông tại M đường cao MH Gọi DE lần lượt là các đường vuông góc hạ Từ H xuống MN và MP 1) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật

Question

cho tam giác MNP vuông tại M đường cao MH Gọi DE lần lượt là các đường vuông góc hạ Từ H xuống MN và MP
1) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật
2)Gọi A là trung điểm của HP Chứng minh tam giác DAE vuông
3) tam giác MNP có cần thêm điều kiện gì để DE= 2 AE

in progress 0
Daisy 18 phút 2021-09-15T10:35:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:36:53+00:00

  1, ta co :a^=b^=c^=90do (gt) ⇒DHEM la hinh chu nhat

  2

  0
  2021-09-15T10:37:07+00:00

  a) Tứ giác $MDHE$ có $\widehat{M}=\widehat{D}=\widehat E=90^o$

  $\Rightarrow MDHE$ là hình chữ nhật

  b) $\Delta OHE$ cân tại $O\Rightarrow \widehat{E_1}=\widehat{H_1}$

  $\Delta AHE$ cân tại $A\Rightarrow \widehat{E_2}=\widehat{H_2}$

  $\widehat{DEA}=\widehat{E_1}+\widehat{E_2}$

  $=\widehat{H_1}+\widehat{H_2}=90^o$

  $\Rightarrow \Delta DEA$ cân đỉnh $E$

  c) $DE=2AE\Rightarrow MH=2AE$

  $\Rightarrow AE$ là đường trung bình $\Delta MPH$

  $\Rightarrow E$ là trung điểm $MP$

  $\Rightarrow H$ là trung điểm của $NP$

  $\Rightarrow MNP$ vuông cân đỉnh $M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )