Cho tam giác nhọn ABC, D là điểm nằm trong tam giác đó sao cho ∠ADB = ∠ACB + 90 độ và AC.BD=AD.BC. Cmr: $\frac{AB.CD}{AC.BD}$ = $\sqrt[]{2}$

Question

Cho tam giác nhọn ABC, D là điểm nằm trong tam giác đó sao cho ∠ADB = ∠ACB + 90 độ và AC.BD=AD.BC. Cmr: $\frac{AB.CD}{AC.BD}$ = $\sqrt[]{2}$

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-07-20T14:03:45+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-20T14:04:48+00:00

  Đáp án:

   nhìn dưới :3

  Giải thích các bước giải:

  Dựng tam giác vuông  DBM cân tại B sao cho D và A nằm trên 2 nửa mặt  phẳng khác nhau bờ BC ,,, suy ra tam giác ADC đồng dạng vs tam giác BMC theo c-g-c

  suy ra góc BCM = góc ACD ,,, suy ra góc DCM = góc ACB và CABC=CDCM ,,,, Do đó tam giác ABC đồng dạng vs tam giác DMC theo g-c-g

  Rút tỉ cạnh số ta có q.e.d

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )