cho tam giác nhọn ABC kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ) tính chu vi của tam giác ABC biết AB=10 cm AH=8cm HC = 15cm

Question

cho tam giác nhọn ABC kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ) tính chu vi của tam giác ABC biết AB=10 cm AH=8cm HC = 15cm

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-29T20:01:57+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-29T20:03:35+00:00

  Xét tam giác ABH vuông tại H(gt)
  Theo định lí Pytago ta có:
  AB²=AH²+BH²
  =>10²=8²+BH²
  =>100=64+BH²
  =>BH²=100-64=36
  =>BH=6
  Xét tam giác AHC vuông tại H có:
  Theo định lý Pytago ta có:
  AC²=AH²+HC²
  =>AC²=8²+15²
  =>AC²=64+225=289
  =>AC=17.
  Có:BC=BH+HC=>6+15=21
  Chu vi của tam giác ABC là :
  AB+BC+AC
  =10+21+17
  =48.

  -1
  2021-09-29T20:03:37+00:00

  Áp dụng định lí Py-ta go cho `Δ`AHC ta có:  AC² = AH² + HC²

  Hay: AC² = 8² + 15² = 64 + 225 = 289

  ⇒ AC = 17 (cm)

  Áp dụng định lí Py-ta go cho `Δ`AHB ta có: AB² = AH² + HB²

  Hay: 10² = 8² + HB²

  ⇒ HB² = 10² – 8² = 100 – 64 = 36

  Do đó: HB = 6 (cm)

  Ta có: BC = BH + HC = 6 + 15 = 21 (cm)

  Vậy chu vi của `Δ`ABC là: 

  AB + BC + CA = 10 + 21 + 17 = 48 (cm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )