cho tap hợp A = { x thuộc n sao , x chia hết cho 3 , x bé hơn 20 } tính tổng của các phần tử trong tập hợp A

Question

cho tap hợp A = { x thuộc n sao , x chia hết cho 3 , x bé hơn 20 } tính tổng của các phần tử trong tập hợp A

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-11T07:57:39+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T07:58:42+00:00

  Đáp án:

  63

  Giải thích các bước giải: x<20 mà x chia hết cho 3 => A={0;3;6;9;12;15;18}

  Tính tổng các phần tử trong tập hợp A:

  (Số cuối + số đầu)x số số hạng :2

  (0+18) x 7 :2=63

  0
  2021-09-11T07:59:05+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  A=$\left\{ {3;6;9;12;15;18} \right\}$

  Số số hạng là (18-3):3+1=6

  Tổng các số là ${{(18 + 3)*6} \over 2} = 63$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )