Cho tập hợp C = {x thuộc N, x <7} Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử.

Question

Cho tập hợp C = {x thuộc N, x <7} Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử.

in progress 0
Eloise 2 năm 2021-08-09T10:00:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:01:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `C = {0;1; 2; 3; 4; 5; 6}`

  0
  2021-08-09T10:02:20+00:00

  Đáp án:   `C = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }`

  Giải thích các bước giải: 

  `C = { x ∈ N | x < 7 }`

  `⇒ C = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )