cho tập hợp L = {n/n=2k+1 với k ∈ N} a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập hợp L và hai số tự nhiên không thuộc tập hợp L b) hãy mô tả tập hợp L bằng cách

Question

cho tập hợp L = {n/n=2k+1 với k ∈ N}
a) Nêu bốn số tự nhiên thuộc tập hợp L và hai số tự nhiên không thuộc tập hợp L
b) hãy mô tả tập hợp L bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng theo một cách khác

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-07-08T18:27:27+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:29:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 4 số tự nhiên thuộc tập hợp L là :1,3,5,7

  2 số tự nhiên không thuộc tập hợp L:2,4

  b)L= {n/n∈ N, n lẻ }

  0
  2021-07-08T18:29:17+00:00

  `a,`

  – Bốn số tự nhiên thuộc tập hợp `L:  3 ; 5 ; 7 ; 11`

  – Hai số tự nhiên không thuộc tập hợp `L: 2 ; 4`

  `b,`

  $\text{L = {n ∈ N | x là số lẻ}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )