cho x thuộc z bt -5/6 lớn hơn hoặc bằng x/4 lớn hơn hoặc bằng -1/9 khi đó ta có x thuộc…….. sắp xếp các số theo thứ tự 1/3 -1 và 1/6, âm 7/9 25%

Question

cho x thuộc z bt -5/6 lớn hơn hoặc bằng x/4 lớn hơn hoặc bằng -1/9 khi đó ta có x thuộc……..
sắp xếp các số theo thứ tự 1/3 -1 và 1/6, âm 7/9 25%

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-06T18:07:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:08:50+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\\
  \dfrac{{ – 5}}{6} \le \dfrac{x}{4} \le \dfrac{{ – 1}}{9}\left( {do:\dfrac{{ – 5}}{6} < \dfrac{{ – 1}}{9}} \right)\\
   \Rightarrow \dfrac{{ – 5.6}}{{6.6}} \le \dfrac{{x.9}}{{4.9}} \le \dfrac{{ – 1.4}}{{9.4}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{ – 30}}{{36}} \le \dfrac{{9x}}{{36}} \le \dfrac{{ – 4}}{{36}}\\
   \Rightarrow  – 30 \le 9x \le  – 4\\
  Do:9x \in Z\\
   \Rightarrow 9x \in \left\{ { – 27; – 18; – 9} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ { – 3; – 2; – 1} \right\}\\
  b)\dfrac{1}{3} – 1;\dfrac{1}{6};\dfrac{{ – 7}}{9};25\% \\
  Do:\dfrac{1}{3} – 1 = \dfrac{{ – 2}}{3} = \dfrac{{ – 24}}{{36}}\\
  \dfrac{1}{6} = \dfrac{6}{{36}}\\
   – \dfrac{7}{9} =  – \dfrac{{28}}{{36}}\\
  25\%  = \dfrac{1}{4} = \dfrac{9}{{36}}\\
  Do:\dfrac{{ – 28}}{{36}} < \dfrac{{ – 24}}{{36}} < \dfrac{6}{{36}} < \dfrac{9}{{36}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{ – 7}}{9} < \dfrac{1}{3} – 1 < \dfrac{1}{6} < 25\% 
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )