cho tổng số Nu trong phân tử ADN là 1800. trong mạch 1 của ADN : X1=100 G1=250 a, Tính số Nu các loại b, ADN bị đột biến 1 đoạn X G thành A T . tính s

Question

cho tổng số Nu trong phân tử ADN là 1800. trong mạch 1 của ADN : X1=100 G1=250
a, Tính số Nu các loại
b, ADN bị đột biến 1 đoạn X G thành A T . tính số liên kết hidro
Ai giỏi sinh giúp mình câu này

in progress 0
Sarah 1 tuần 2021-08-30T16:31:24+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:33:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $X1 = 100, G1 = 250$

  $G=X= X1+ G1 = 100 + 250 = 350$ nu

  $=> A=T = 1800 : 2 – 350 = 550$ nu

  Số liên kết H của gen bình thường là: $2A+ 3G = 2. 550 + 3. 350 = 2150$ liên kết 

  Vậy số liên kết H của gen đột biến là : $2150 – 1 = 2149$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )