Cho trước 6 điểm .Nếu trong 6 điểm đó không có 3 điểm thẳng hàng thì sẽ vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm .

Question

Cho trước 6 điểm .Nếu trong 6 điểm đó không có 3 điểm thẳng hàng thì sẽ vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm .

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-16T17:51:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:52:43+00:00

  Đáp án:

   $\text{15 đường thẳng}$

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Số đường thẳng là:}$

  $\dfrac{(n-1)×n}{2}=\dfrac{(6-1)×6}{2}=15$ đường thẳng

  $\text{Vậy có 15 đường thẳng đi qua các cặp điểm}$

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-16T17:53:16+00:00

  Gọi 6 điểm đó là $A,B,C,D,E,F$
  – Điểm A có các đoạn thẳng: $AB,AC,AD,AE,AF$
  – Điểm B có các đoạn thẳng: $BA, BC, BD, BE, BF$

  – Điểm C có các đoạn thẳng: $CA; CB; CD; CE; CF$

  Tương tự, mỗi điểm tự tạo đc 5 đoạn thẳng

  Nhưng vì có 1 đoạn thẳng trùng nhau ở 2 điểm bất kì nên:

  Số đường thẳng đc tạo thành: $6.6:2=18$ (đoạn)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )