Cho từ từ 350ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch X( có chứa K2CO3 1M, NaHCO3 2M) thu được V lít khí.Tính V

Question

Cho từ từ 350ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch X( có chứa K2CO3 1M, NaHCO3 2M) thu được V lít khí.Tính V

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-09T04:54:05+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T04:55:33+00:00

  Đáp án:

   5,88 lít

  Giải thích các bước giải:

  ${n_{H + }} = 0,35{\text{ }}mol;{\text{ }}{n_{HCO_3^ – }} = 0,4{\text{ }}mol;{\text{ }}{n_{CO_3^{2 – }}}{\text{ = }}0,2{\text{ }}mol$

  Gọi x và y lần lượt là số mol  và  đã phản ứng theo các phương trình

  ${H^ + } + {\text{ }}HCO_3^ – \to \;C{O_2} + {\text{ }}{H_2}O$

  x                       x                           x

  $CO_3^{2 – } + 2{H^ + }\; \to \;C{O_2} + {\text{ }}{H_2}O$  

   y                     2y                          y

  Vậy ta có hệ $\left\{ \begin{gathered}\dfrac{x}{y} = \dfrac{{0,4}}{{0,2}} = 2 \hfill \\x + 2y = 0,35 \hfill \\ \end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered}x = 0,175 \hfill \\y = 0,0875 \hfill \\ \end{gathered} \right.$

  Do đó nCO2 = x + y = 0,2625 mol

  \(\Rightarrow\ V_{CO_2}=0,2625.22,4=5,88\) lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )