cho Uab=12 R1=2 R2=3 R3=6 tính điện trở tương đương của AB tính cường độ dòng diện mỗi điện trở

Question

cho Uab=12
R1=2
R2=3
R3=6
tính điện trở tương đương của AB
tính cường độ dòng diện mỗi điện trở

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-08-29T14:47:54+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:49:09+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {R_1}nt{R_2}nt{R_3}\\
  R = 11\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = {I_3} = \dfrac{{12}}{{11}}A\\
  {R_1}//{R_2}//{R_3}\\
  R = 1\Omega \\
  {I_1} = 6A\\
  {I_2} = 4A\\
  {I_3} = 2A
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {R_1}nt{R_2}nt{R_3}\\
  R = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 2 + 3 + 6 = 11\Omega \\
  {I_1} = {I_2} = {I_3} = I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{12}}{{11}}A\\
  {R_1}//{R_2}//{R_3}\\
  \dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}} + \dfrac{1}{{{R_3}}} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{1}\\
   \Rightarrow R = 1\Omega \\
  U = {U_1} = {U_2} = {U_3} = 12V\\
  {I_1} = \dfrac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = \dfrac{{12}}{2} = 6A\\
  {I_2} = \dfrac{{{U_2}}}{{{R_2}}} = \dfrac{{12}}{3} = 4A\\
  {I_3} = I – {I_1} – {I_2} = 12 – 6 – 4 = 2A
  \end{array}\)

  0
  2021-08-29T14:49:36+00:00

  *Mạch nt:

  Sđmđ: R1 nt R2 nt R3

  ⇒Rtđ=R1+R2+R3=2+3+6=11 ôm

  Ta có: $I_{mc}$=$I_{1}$=$I_{2}$=$I_{3}$ =$\frac{U_{AB}}{R_{tđ}}$=$\frac{12}{11}$(A)

  *Mạch //:

  Sđmđ: R1//R2//R3

  ⇒Rtđ=$\frac{1}{R1}$ +$\frac{1}{R2}$ +$\frac{1}{R3}$ =$\frac{1}{2}$ +$\frac{1}{3}$ +$\frac{1}{6}$ =1 ôm

  Ta có: $U_{AB}$=$U_{1}$=$U_{2}$=$U_{3}$=12(V)

  ⇒$I_{1}$=$\frac{U_{1}}{R_{1}}$ =$\frac{12}{2}$ =6(A)

  ⇒$I_{2}$=$\frac{U_{2}}{R_{2}}$ =$\frac{12}{3}$ =4(A)

  ⇒$I_{3}$=$\frac{U_{3}}{R_{3}}$ =$\frac{12}{6}$ =2(A)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )