Cho V khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch BA(OH)2 1,5M. Sau phản ứng thu được 95,8g kết tủa. V=?

Question

Cho V khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch BA(OH)2 1,5M. Sau phản ứng thu được 95,8g kết tủa. V=?

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-07-25T21:22:58+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:24:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Ba(OH)_2}=0,4.1,5=0,6\ (mol)$

  $n_{BaCO_3}=\dfrac{98,5}{197}=0,5\ (mol)$

  Nhận thấy: $n_{BaCO_3}=0,5\ (mol)<n_{Ba(OH)_2}=0,6\ (mol)$

  $⇒$ Xảy ra 2 trường hợp

  Trường hợp 1: $Ba(OH)_2$ dư $⇔$ Chỉ tạo $BaCO_3$

  $CO_2+Ba(OH)_2\to BaCO_3+H_2O$

  $⇒n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=0,5\ (mol)$

  $⇒V=0,5.22,4=11,2$ (lít)

  Trường hợp 2: $CO_2$ dư $⇔$ Tạo $BaCO_3, Ba(HCO_3)_2$

  $CO_2+Ba(OH)_2\to BaCO_3+H_2O$

  $BaCO_3+CO_2+H_2O\to Ba(HCO_3)_2$

  $n_{BaCO_3}=n_{OH}-n_{CO_2}$

  $⇒n_{CO_2}=n_{OH}-n_{BaCO_3}=0,6.2-0,5=0,7\ (mol)$

  $⇒V=0,7.22,4=15,68$ (lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )