Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V

Question

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M, thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. Tính V

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-19T18:38:59+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:40:51+00:00

  $n_{Ba(OH)_2}=0,015.2=0,03(mol)$

  $n_{BaCO_3}=\dfrac{1,97}{197}=0,01(mol)<0,03$

  * TH1: $Ba(OH)_2$ dư 

  Bảo toàn $C$: $n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=0,01(mol)$

  $\to V=0,01.22,4=0,224l$

  * TH2: tạo 2 muối 

  Bảo toàn $Ba$: $n_{Ba(HCO_3)_2}=n_{Ba(OH)_2}-n_{BaCO_3}=0,02(mol)$

  Bảo toàn $C$: $n_{CO_2}=2n_{Ba(HCO_3)_2}+n_{BaCO_3}=0,05(mol)$

  $\to V=0,05.22,4=1,12l$

  0
  2021-09-19T18:40:56+00:00

  `n_(BaCO_3)=\frac{1,97}{197}=0,01(mol)`

  `n_(Ba(OH)_2)=2.0,015=0,03(mol)`

  `TH1: Ba(OH)_2` dư

  `Ba(OH)_2+CO_2->BaCO_3+H_2O`

                    `0,01`              `0,01`

  `=>V_(CO_2)=0,01.22,4=0,224(l)`

  `TH2:` kết tủa bị tan một phần

  `CO_2+Ba(OH)_2->BaCO_3+H_2O`

    `0,01`        `0,01`          `0,01`

  `2CO_2+Ba(OH)_2->Ba(HCO_3)_2`

   `0,08`            `0,04`

  `=>V_(CO_2)=0,09.22,4=2,016(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )