Cho V lít hỗn hợp gồm axetilen và etilen ( đktc ) vào dd AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 16,8g kết tủa. Nếu cho hỗn hợp qua dd Brom dư thì làm

Question

Cho V lít hỗn hợp gồm axetilen và etilen ( đktc ) vào dd AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 16,8g kết tủa. Nếu cho hỗn hợp qua dd Brom dư thì làm mất màu 200ml dd Brom 1M.
a) viết phương trình hóa học
b) tính % thể tích từng khí trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-11-21T03:55:22+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-21T03:56:33+00:00

    a) $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \to Ag_2C_2 + 2NH_4NO_3\\C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\,(1)\\C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\,(2)$

    b)

    $n_{C_2H_2}=n_{Ag_2C_2}=\frac{16,8}{240}=0,07\,(mol)\\n_{Br_2\,(2)}=2n_{C_2H_2}=0,14\,(mol)\\∑n_{Br_2}=0,2\times1=0,2\,(mol)\\\to n_{Br_2\,(1)}=0,2-0,14=0,06\,(mol)\\\to\,n_{C_2H_4}=0,06\,(mol)\\\to \%C_2H_2=\frac{0,07}{0,13}\times100=53,85\%\\\to \%C_2H_4=100-53,85=46,15\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )