Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng Cl2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là.

Question

Cho V lít SO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư. Thêm tiếp vào dung dịch sau phản ứng Cl2 dư thu được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là.

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-15T17:22:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:23:56+00:00

  Đáp án:

   0,224l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HBr\\
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  nBaS{O_4} = \dfrac{{2,33}}{{233}} = 0,01\,mol \Rightarrow n{H_2}S{O_4} = 0,01\,mol\\
  nS{O_2} = n{H_2}S{O_4} = 0,01\,mol\\
   \Rightarrow VS{O_2} = 0,01 \times 22,4 = 0,224l
  \end{array}\)

  0
  2021-10-15T17:24:24+00:00

  SO2 + Br2 + 2H2O => H2SO4 + 2HBr

  H2SO4 + BaCl2 => BaSO4 + 2HCl

  nBaSO4= 2,33/233=0,01 (mol)

  => nH2SO4=nBaSO4= 0,01 (mol)

  nSO2=nH2SO4=0,01 (mol)

  => VSO2=0,01.22,4= 0,224 (l)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )