Cho x và y là các số nguyên tố có 1 chữ số. Tìm x và y để các phân số sau được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn a) A = $\fr

Question

Cho x và y là các số nguyên tố có 1 chữ số. Tìm x và y để các phân số sau được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn
a) A = $\frac{x}{3×5×y}$
b) B = $\frac{15x}{14y}$

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-11-08T21:56:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:58:28+00:00

  `a)` `A=x/(3.5.y)`

  Ta có: `x` và `y` là các số nguyên tố 

  `⇒` Mẫu số là thừa số nguyên tố `:2` và `5` 

  Mà để rút gọn được thì `x` phải bằng `3`

  Vậy `⇒y=5` hoặc bằng `2` ( thỏa mãn điều kiện )

  `b)` `B=(15x)/(14y)`

  Tách ra thành các thừa số nguyên tố ta được:

  `B=(5.3x)/(7.2y)`

  Mà để rút gọn thì `x` phải bằng `7`

  Từ đó `⇒y=5` hoặc `y=2` ( thỏa mãn điều kiện )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )