Cho véc tơ a(m ²-3m , -2 , -2) và véc tơ b(1,1,2m ²-5m+3) Số giá trị của m để hai véc tơ cùng phương là: A.3 B.0 C.2 D.1

Question

Cho véc tơ a(m ²-3m , -2 , -2) và véc tơ b(1,1,2m ²-5m+3) Số giá trị của m để hai véc tơ cùng phương là:
A.3 B.0 C.2 D.1

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-11-19T23:56:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T23:58:30+00:00

  Để 2 vector cùng phương thì

  $\dfrac{m^2-3m}{1} = \dfrac{-2}{1} = \dfrac{-2}{2m^2 – 5m + 3}$

  Xét dấu bằng đầu tiên

  $m^2 – 3m = -2$

  $<-> m^2 – 3m + 2 = 0$

  $<-> (m-1)(m-2) = 0$

  Vậy $m = 1$ hoặc $m = 2$.

  Xét dấu bằng thứ hai

  $-2(2m^2 – 5m + 3) = -2$

  $<-> -4m^2 + 10m -4 = 0$

  $<-> (m-2)(2-4m ) = 0$

  Vậy $m = 2$ hoặc $m = \dfrac{1}{2}$

  Lấy giao hai ptrinh ta có $m = 2$ thỏa mãn. Vậy có 1 giá trị duy nhất của $m$.

  Đáp án D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )