Cho vectơ u = ( 2;-5) , vectơ v = (3;4) , và vectơ w = (-5;7) a) Phân tích vectơ b = (7;2) theo 2 vectơ u và v b) Tìm m biết rằng vectơ c = (6;m) cù

Question

Cho vectơ u = ( 2;-5) , vectơ v = (3;4) , và vectơ w = (-5;7)
a) Phân tích vectơ b = (7;2) theo 2 vectơ u và v
b) Tìm m biết rằng vectơ c = (6;m) cùng phương với vectơ w

in progress 0
Harper 1 năm 2021-08-28T01:42:08+00:00 1 Answers 484 views 1

Answers ( )

  1
  2021-08-28T01:43:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) Giả sử: 

  $\begin{array}{l}
  \overrightarrow b  = x.\overrightarrow u  + y.\overrightarrow v \\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  7 = x.2 + y.3\\
  2 = x.\left( { – 5} \right) + y.4
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = \frac{{22}}{{23}}\\
  y = \frac{{39}}{{23}}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \overrightarrow b  = \frac{{22}}{{23}}\overrightarrow u  + \frac{{39}}{{23}}.\overrightarrow v \\
  c)\overrightarrow c \,cùng\,phương\,\overrightarrow {\rm{w}} \\
   \Rightarrow \frac{6}{{ – 5}} = \frac{m}{7} \Rightarrow m = \frac{{ – 42}}{5}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )