Cho x + y + 1 = 0 . Tính giá trị của đa thức 10x – 6ax + 10y – 6ay – 6a + 2031

Question

Cho x + y + 1 = 0 .
Tính giá trị của đa thức 10x – 6ax + 10y – 6ay – 6a + 2031

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-07-30T03:29:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:31:16+00:00

  `10x – 6ax + 10y – 6ay – 6a + 2031`

  `=10x + 10y – 6ax – 6ay – 6a + 2031`

  `=10x + 10y -6a(x+y +1) + 2031`

  `=10x + 10y + 10 -6a(x+y +1) + 2021`

  `=10(x+y+1)-6a(x+y +1) + 2021`

  `=10.0-6a.0+2021`
  `=0-0+2021`

  `=2021`

  0
  2021-07-30T03:31:45+00:00

  Đáp án:

   `10x – 6ax + 10y – 6ay – 6a + 2031`

  `= (10x + 10y + 10) – (6ax + 6ay + 6a) + 2021`

  `= 10(x + y + 1) – 6a(x + y+ 1) + 2021`

  `= 10 . 0 – 6a . 0 + 2021`

  `= 2021`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )