Cho x+y=-9;xy=18.Không tính giá trị x,y cụ thể,hãy tính giá trị của biểu thức: N=x^4+y^4

Question

Cho x+y=-9;xy=18.Không tính giá trị x,y cụ thể,hãy tính giá trị của biểu thức: N=x^4+y^4

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-11T16:35:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:36:55+00:00

  Ta có: $x + y = – 9$

  $\Rightarrow (x + y)^{2} = 81$

  $\Rightarrow x^{2} + y^{2} = 81 – 2xy = 81 – 2.18 = 45$

  $\Rightarrow (x^{2} + y^{2})^{2} = 45^{2} = 2025$

   $\Rightarrow x^{4} + y^{4} = 2025 – 2.(xy)^{2} = 2025 – 2.18^{2} = 1377$

  0
  2021-09-11T16:37:38+00:00

  a,x+y=-9 nên (x+y)2=81 hay x2+2xy+y2=81 mà xy=18
  =>x2+y2=81-2.18=45
  =>(x2+y2)2=452hay x4+y4+2x2y2=452 mà xy=18
  =>x4+y4=452-2.182=1377

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )