Cho x,y,z>0 thoả mãn x+y+z=1, tìm gtln P=$\frac{x}{x+1}$+$\frac{y}{y+1}$+ $\frac{z}{z+1}$

Question

Cho x,y,z>0 thoả mãn x+y+z=1, tìm gtln
P=$\frac{x}{x+1}$+$\frac{y}{y+1}$+ $\frac{z}{z+1}$

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-11-23T04:20:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T04:21:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bạn học tốt^^

   

  0
  2021-11-23T04:22:45+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  $\dfrac{x}{x+1}=1-\dfrac{1}{x+1}$

  $\dfrac{y}{y+1}=1-\dfrac{1}{y+1}$

  $\dfrac{z}{z+1}=1-\dfrac{1}{z+1}$

  $⇒\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{y}{y+1}+\dfrac{z}{z+1}=1-\dfrac{1}{x+1}+1-\dfrac{1}{y+1}+1-\dfrac{1}{z+1}=3-(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y+1}+\dfrac{1}{z+1})$

  Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel ta được:

  $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y+1}+\dfrac{z}{z+1}≥\dfrac{(1+1+1)^2}{x+y+z+3}=\dfrac{9}{4}$

  $⇔-(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y+1}+\dfrac{1}{z+1}≤-\dfrac{9}{4}$

  $⇔3-(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{y+1}+\dfrac{1}{z+1})≤\dfrac{3}{4}$

  $⇔\dfrac{x}{x+1}+\dfrac{y}{y+1}+\dfrac{z}{z+1}≤\dfrac{3}{4}$

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x+1=y+1=z+1 \\ x+y+z=1 \end{cases}$

  $⇔x=y=z=\dfrac{1}{3}$

  Vậy $P_{max}=\dfrac{3}{4}⇔x=y=z=\dfrac{1}{3}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )