Cho x,y,z là các số dương và x + y+ z= 1. Tìm các gia strij nhỏ nhất của P=x +y/xyz Giair phương trình : /x-1/ +/x-4/= 3x

Question

Cho x,y,z là các số dương và x + y+ z= 1. Tìm các gia strij nhỏ nhất của P=x +y/xyz
Giair phương trình : /x-1/ +/x-4/= 3x

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-03T23:30:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:32:09+00:00

   đây nhé

  0
  2021-08-03T23:32:12+00:00

  |x-1| +|x-4|= 3x

  Với x<1 thì -x+1-x+4=3x ⇔-5x=-5⇔x=1 (loại)

  Với 1≤x≤4 thì x-1-x+4=3x⇔-3x=-3⇔x=1 ™

  Với x>4 thì x-1+x-4=3x⇔-x=5⇔x=-5(loại)

  Vậy tập nghiệm của pt là S={1}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )