Cho x,y,z là các số thực tmđk xy+2(yz+zx)=5 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S=3(x^2+y^2)+4x^2

Question

Cho x,y,z là các số thực tmđk xy+2(yz+zx)=5
tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
S=3(x^2+y^2)+4x^2

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-11-13T05:18:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:19:34+00:00

  `S=x^2+y^2+2(x^2+z^2+y^2+z^2)`

  `=>S ≥ 2xy+2(2xz+2yz) = 2[xy+2(xz+yz)]=10`

  `=>`$S_{min}$ `khi “x = y = z = 1 `

   

  0
  2021-11-13T05:19:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )