cho100ml dung dịch đồng 2 clorua 0,5M tác dụng với 100ml dung dịch natri hidroxit 0,5 thu đc kết tủa A và dung dịch B.Nung B đến khối lượng không đổi

Question

cho100ml dung dịch đồng 2 clorua 0,5M tác dụng với 100ml dung dịch natri hidroxit 0,5 thu đc kết tủa A và dung dịch B.Nung B đến khối lượng không đổi thu đc D
A viết PTHH
B tính khối lượng rắn D
tính nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-08-31T17:01:23+00:00 1 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:02:35+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  b)\\
  {m_{CuO}} = 2g\\
  c)\\
  {C_M}CuC{l_2} = 0,125M\\
  {C_M}NaCl = 0,25M
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại đề là nung A hay B nhé

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CuC{l_2} + 2NaOH \to Cu{(OH)_2} + 2NaCl\\
  Cu{(OH)_2} \to CuO + {H_2}O\\
  b)\\
  {n_{CuC{l_2}}} = 0,1 \times 0,5 = 0,05\,mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,1 \times 0,5 = 0,05\,mol\\
  \dfrac{{0,05}}{1} < \dfrac{{0,05}}{2} \Rightarrow \text{ $CuCl_2$ dư}\\
  {n_{Cu{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{0,05}}{2} = 0,025\,mol\\
  {n_{CuO}} = {n_{Cu{{(OH)}_2}}} = 0,025\,mol\\
  {m_{CuO}} = 0,025 \times 80 = 2g\\
  c)\\
  {n_{CuC{l_2}}}\text{ dư} = 0,05 – 0,025 = 0,025\,mol\\
  {n_{NaCl}} = {n_{NaOH}} = 0,05\,mol\\
  {V_{{\rm{dd}}spu}} = 0,1 + 0,1 = 0,2l\\
  {C_M}CuC{l_2} \text{ dư}= \dfrac{{0,025}}{{0,2}} = 0,125M\\
  {C_M}NaCl = \dfrac{{0,05}}{{0,2}} = 0,25M
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )