chọn câu trả lời đúng 1 circle the word whose underlined part is pronounced differently a) weak b) meat c) tea d) ahead 2 Nam plays sport very often,

Question

chọn câu trả lời đúng
1 circle the word whose underlined part is pronounced differently
a) weak
b) meat
c) tea
d) ahead
2 Nam plays sport very often, so he looks very
a) sport
b) sports
c) sporty
d) spoting

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-15T23:04:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:05:43+00:00

  1,Circle the word whose underline part is pronounced differently.

  a)weak 

  b)meat

  c)tea

  d)ahead

  ->d)ahead

  2,Nam plays sport very often, so he looks very ….

  a)sport 

  b)sports 

  c)sporty

  d)sporting

  ->c) sporty

  0
  2021-08-15T23:05:43+00:00

  1 circle the word whose underlined part is pronounced differently

  a) weak

  b) meat

  c) tea

  d) ahead          Bởi vì mấy từ kia đọc trọng âm là I còn từ này là E .

  2 Nam plays sport very often, so he looks very

  a) sport

  b) sports

  c) sporty         Bởi vì sporty là từ chỉ một vật gì đó 

  d) sporting

                                                    ~  Xin ctlhn nha ~     

                                               

                                    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )