Chọn đáp án -2020 + (2020 + 3) = ? A . 3 B . 4 C . 5 D. -5 x trên -4 = -4 trên x tính x A. x = 4 và -4 B. x = 5 C. x = 6 D. x = 7

Question

Chọn đáp án
-2020 + (2020 + 3) = ?
A . 3
B . 4
C . 5
D. -5
x trên -4 = -4 trên x tính x
A. x = 4 và -4
B. x = 5
C. x = 6
D. x = 7

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-10-16T18:55:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:57:03+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1

  `-2020 + (2020 + 3)`

  `= -2020 + 2020 + 3`

  `= 0 + 3`

  `= 3`

  `-> A. 3`

  Câu 2

  `x/(-4) = (-4)/x`

  `-> x . x = -4 . (-4)`

  `-> x^2 = 16`

  `-> x^2 = (±4)^2`

  `-> x = ±4`

  `-> A. x = 4` và `-4`

   

  0
  2021-10-16T18:57:18+00:00

  Đáp án:

  `1)A`

  `2)A`

  Giải thích các bước giải:

  `1)-2020+(2020+3)`

  `=-2020+2020+3`

  `=3`

  `=>A`

  `2)` `x/(-4)=(-4)/x`

  `->x^2=16`

  `->x^2=4^2`

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-4\end{array} \right.\) 

  `=>A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )