Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống: 1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital. a. would have visited B. vis

Question

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:
1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.
a. would have visited B. visited C. had visited D. visit
(cần thêm giải thích, làm cho đàng hoàng k thì t bc đừng trách)

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-07-11T09:08:32+00:00 2 Answers 57 views -1

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:09:57+00:00

  1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

  A. would have visited

  B. visited

  C. had visited

  D. visit

  Giải thích: câu điều kiện loại 3 dạng, mệnh đề Would + have +P2 để diễn đạt 1 tình huống không xảy ra trong quá khứ

  Dịch: Tôi đã có thể thăm cậu sớm hơn nếu ai đó nói tôi biết bạn nằm viện

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-11T09:10:13+00:00

  Mình gửi đáp án nka :’3

  Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

  1. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

  a. would have visited     B. visited      C. had visited        D. visit

  Giải thích : Câu điều kiện loại 3 dạng  đảo ngữ.

  Cấu trúc : If + thì QKHT,  would + have + VPP…

  Dịch : Tôi đã có thể thăm cậu sớm hơn nếu ai đó cho tôi biết bạn nằm viện.

  # Bạn học tốt nka:’3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )