choose the best option to complete sentence 1How many= are there in the classroom? A . pictures B . chair C . t

Question

choose the best option to complete sentence
1How many………… are there in the classroom?
A . pictures B . chair C . table D. student
2 Are there ……………. posters on the wall?
A. a B. any C. some D. A & B are correct
3 How do you get to school?
A. on food B. by bus C. by motorbike D. all are correct
4 What do you often do …………………….. break time?
A. on B. in c. at D. for
5 When do you have english?-……………………………. Monday and Tuesday
A.In B.At C. On D. for
6 …………………..are four books on the desk
A. This B. These C. There D. Those

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-21T09:15:43+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T09:17:13+00:00

  1. A 

  2. B 

  3. D ( on food = > on foot )

  4. C

  5. C
  6. C

  0
  2021-09-21T09:17:36+00:00

  1. A (vì sau How many là danh từ đếm được số nhiều)

  2. B (vì posters là số nhiều nên không được dùng a mà vì câu hỏi nên dùng any)

  3. D ( on food phải sửa thành on foot thì mới đúng đề)

  4. C (at breaktime nha)

  5. C (thứ ngày thường đi với on)

  6. C 

  @sakura (cho mk câu trả lời hay nhất nha! Cảm ơn bạn nhìu ah)

  $\boxed{\text{gentle team }}$ 

                                             CHÚC BẠN HỌC TỐT!♡´・ᴗ・`♡

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )