Choose the correct answer A, B,C, D Will you __________me your pen for my examination this afternoon ? A .borrow B. lend

Question

Choose the correct answer A, B,C, D
Will you __________me your pen for my examination this afternoon ?
A .borrow B. lend C. allow D. permit
A library in washington D.C, america ,___________over 100 million books
A . has B. reads C.gets D. borrows
Batketball is a popular after- school __________in the U.S
A. play B. thing C. activity D. doing
We sometime ___________experiments in physics class
A. make B. work C. do
Mình đang cần gấp trước 3 giờ 30 phút. Các thiên tài giúp mình nha

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-11-21T07:00:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:01:53+00:00

   Will you __________me your pen for my examination this afternoon ?
   A .borrow                 B. lend                    C. allow               D. permit
  A library in washington D.C, america ,___________over 100 million books
   A . has               B. reads                           C.gets                  D. borrows
  Batketball is a popular after- school __________in the U.S
  A. play                    B. thing                             C. activity                 D. doing
  We sometime ___________experiments in physics class
  A. make                   B. work                      C. do                    

  0
  2021-11-21T07:02:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1.B

  Câu 2.A

  Câu 3.C

  Câu 4.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )