Choose the underlined word/phrase whose underlined part (A,B,C or D) is pronounced differently from the others Câu 23.Everest is highest mountain in t

Question

Choose the underlined word/phrase whose underlined part (A,B,C or D) is pronounced differently from the others
Câu 23.Everest is highest mountain in the whole world.
A.is B.highest C.in D.whole
Câu 24.Did you watched the football match on TV last night?
A.watched B.the C.on D.last
Câu 25.Hoa will gets lucky money from her grandparents.
A.will B.gets C.from D.her
Câu 26.Alex can play the guitar when he was eleven years old.
A.can B.play C.when D.year

in progress 0
Ayla 4 tháng 2021-08-22T13:47:01+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:48:47+00:00

  23. B → the highest (Đạng câu bậc nhất: S + be + *tính từ so sánh bậc nhất*)

  24. A → watch (Quá khứ đơn câu hỏi: Did + S + Vinf)

  25. B → get (S + will + Vinf)

  26. A → could (Could dùng trong quá khứ, mà đã có was là quá khứ)

  `text{Chúc bạn học tốt!}`

  0
  2021-08-22T13:48:51+00:00

  Câu 23.Everest is highest mountain in the whole world.

  A.is

  B.highest –> the highest (trong câu so sánh nhất, trước tính từ phải có the)

  C.in

  D.whole

  Câu 24.Did you watched the football match on TV last night?

  A.watched –> watch (đã có trợ động từ nên watch không phải chia)

  B.the

  C.on

  D.last

  Câu 25.Hoa will gets lucky money from her grandparents.

  A.will

  B.gets –> get (will + V không chia)

  C.from

  D.her

  Câu 26.Alex can play the guitar when he was eleven years old.

  A.can –> Could

  B.play

  C.when

  D.year

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )