Chu vi hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhân đó biết chiều dài hơn CHiều rộng 15m

Question

Chu vi hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhân đó biết chiều dài hơn CHiều rộng 15m

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-08T17:24:09+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:25:27+00:00

  Đáp án: 100 m^2

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều dài và chiểu rộng hình chữ nhật là a và b (m)

  vì chiều dài hơn chiều rộng 15m nên a-b=15 hay a= b+15

  chu vi hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng nên:

  2 (a+b) = 2( b+15+b) = 10xb

  suy ra: b+15+b= 5xb

  2xb +15 =5xb

  suy ra 3xb=15 suy ra b= 15:3 =5 (m)

  suy ra a= 15+5=20 (m)

  vậy chiều dài là 20 m, chiều rộng là 5m

  diện tích là: 20x 5=100 (m^2)

  0
  2021-09-08T17:26:05+00:00

  Nửa chu vi gấp chiều rộng số lần là:

  10 : 2 = 5 (lần)

  Gọi chiều rộng là a , chiều dài là b. Ta có:

  a + b = 5 × a

        b = 5 × a – a

        b = 4 × a

  Nên chiều dài gấp 4 lần chiều rộng 

  Ta có:

  a: /—-/ hiệu là 15

  b: /—-/—-/—-/—-/

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  4 – 1 = 3 (phần)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  15 : 3 × 1 = 5 (m)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  5 × 4 = 20 (m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  20 × 5 = 10 (m²)

     ĐS: 10m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )