chú ý nhá : … là chia hết cho Bài 1 : Tìm số tự nhiên a biết a, ( 3a + 15) …(3a -1) b, ( 5a + 28) … (a +2) Bài 2: một phép chia số tự nhiên có s

Question

chú ý nhá : … là chia hết cho
Bài 1 : Tìm số tự nhiên a biết
a, ( 3a + 15) …(3a -1)
b, ( 5a + 28) … (a +2)
Bài 2: một phép chia số tự nhiên có số bị chia bằng 3193. Tìm số chia và thương của phép chia đó, iết rằng số chia đó có 2 chữ số.
Bài 3: Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 600

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-07-12T16:11:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:13:40+00:00

  Bài $1$.

  $a$) $3a+15 \vdots 3a-1$

  $⇔ 3a+15 – (3a-1) \vdots 3a-1$

  $⇔ 3a + 15 – 3a + 1 \vdots 3a-1$

  $⇔ 16 \vdots 3a-1$

  $⇒ 3a-1$ $∈$ `Ư(16)={±1;±2;±4;±6;±16}`

  Mà $3a-1$ chia $3$ dư $2$ và $a$ $∈$ $N$

  $⇒$ $3a-1$ $∈$ `{-1;2}`

  $⇔ a ∈$ `{0;1}`

   Vậy $a$ $∈$ `{0;1}`.

  $b$) $5a+18 \vdots a+2$

  $⇔ 5a+18 – 5(a+2) \vdots a+2$

  $⇔ 5a+18 – 5a – 10 \vdots a+2$

  $⇔ 8 \vdots a+2$

  $⇒$ $a+2$ $∈$ `Ư(8)={±1;±2;±4;±8}`

  Mà $a$ $∈$ $N$

  $⇒ a+2$ $∈$ `{2;4;8}`

  $⇒ a$ $∈$ `{0;2;6}`

    Vậy $a$ $∈$ `{0;2;6}`.

  Bài $2$. 

  Ta có số chia là `Ư(3193)={±1;±31;±103;±3193}`

  Mà số chia là số tự nhiên có $2$ chữ số 

  $⇒$ Số chia là $31$.

  $⇒$ Thương là : $3193:31=103$

  Bài $3$.Gọi hai số tự nhiên đó là $x$;$x+1$

  Ta có:

  $x.(x+1) = 600$

  $⇒ x = 24$ vì $24.25=600$

    Vậy hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là: $24$ và $25$.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )