chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x A= sin7x -2sinx(cos4x +cos6x) -cos(3x -x/2) +1

Question

chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x
A= sin7x -2sinx(cos4x +cos6x) -cos(3x -x/2) +1

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-20T02:06:52+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:08:42+00:00

  A= sin7x – 2sinx ( cos4x+cos6x) – cos ( 3x-π/2) +1 
  = sin7x – 2sinx ( 2cos5x. cosx)- ( cos3x . cos π/2 + sin 3x . sinπ/2) +1
  = sin 7x – 2. ( 2 sinx . cos x ) . cos5x – sin3x +1 
  = sin 7x – 2 . sin2x . cos 5x – sin3x +1 
  = sin7x – 2. 1/2 . sin(-3x) – sin7x – sin 3x +1
  = sin 7x – sin(-3x) – sin7x – sin3x +1
  = 1 

  Giải thích các bước giải:

   2 sinx ( cos 4x + cos 6x ) dùng công thức biến đổi tổng thành thích 
  cos ( 3x –π/2 ) dùng công thức cộng 
  Vậy là được

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )