chứng minh phong trào cân vươnh là phòng trào to lơn , rộng lơn có ý nghĩa nhất của nước ta

Question

chứng minh phong trào cân vươnh là phòng trào to lơn , rộng lơn có ý nghĩa nhất của nước ta

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-16T12:40:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:42:12+00:00

  `->` Có quy mô lớn: hàng trăm cuộc khởi nghĩa, lan rộng cả 3 tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ

  `->` Kéo dài: Hơn 10 năm, từ năm 1885 cho đến 1896

  `->` Giàu ý nghĩa:

    `-` Đánh dấu sự thất bại chung của phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp dưới danh nghĩa Cần Vương.

    `-` Tuy thất bại nhưng đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

    `-` Thể hiện tinh thần yêu nước, kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta.

    `-` Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

  0
  2021-07-16T12:42:27+00:00

  -Có quy mô lớn:

  +Lan rộng ra 3 tỉnh Nam Kì,hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra,làm chậm quá trình bình định của Pháp ở Đông Dương

  -Thời gian dài:

  +Hơn 10 năm,từ năm 1885 đến năm 1896

  -Ý nghĩa:

  +Khẳng định tinh thần yêu nước,kiên quyết chống giặc của nhân dân Việt Nam

  +Càng khiến cho truyền thống chống giặc của ông cha ta được duy trì

  +Để lại nhiều bài học quý giá sau này,cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân dân ta trong nhiều cuộc khởi nghĩa về sau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )