chứng minh rằng : ab+ba chia hết cho 11 ab+ba chia hết cho 9(a>b) tìm x 35 chia hết cho x x chia hết cho 25 và x <10

Question

chứng minh rằng : ab+ba chia hết cho 11
ab+ba chia hết cho 9(a>b)
tìm x
35 chia hết cho x
x chia hết cho 25 và x <100 15 chia hết cho x (x +16)chia hết cho (x + 1) cần gấp trong tối nay

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-09-10T09:30:20+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T09:31:53+00:00

  Đáp án: điểm 10 nhé

   

  Giải thích các bước giải: 

  1) CM: ab+ba chia hết cho 11

  Ta có: ab+ba=10a+b+10+a=11a+11b=11.(a+b)

  có 11.(a+b) chia hết cho 11

  ⇒ab+ba chia hết cho 11( đpcm)

  2)Sai đề nhé em

  3)Ta có: 35 chia hết cho x

  ⇔x thuộc tập ước của 35

  35=1.35=5.7

  ⇔Ư(35)={1, 35, 5, 7}

  ⇒x∈{1, 35, 5, 7}

  4) Do x chia hết cho 25

  ⇔x∈B(25)<100

  Ta có: B(25)<100={0, 25, 50, 75}

  ⇒x∈{0, 25, 50, 75}

  5)15 chia hết cho x 

  ⇒x∈Ư(15)

  mà Ư(15)={1,3,5,15}

  ⇒x∈{1,3,5,15}

  6) (x +16)chia hết cho (x + 1)

  x+16x+1 là số nguyên

  ⇔ 1+15x+1 là số nguyên

  ⇔15 chia hết cho x+1

  hay (x+1)∈Ư(15)

  ⇒(x+1)∈{1,3,5, 15}

  ⇔x∈{0,2,4,14}

  0
  2021-09-10T09:32:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1) CM: ab+ba chia hết cho 11

  Ta có: ab+ba=10a+b+10+a=11a+11b=11.(a+b)

  có 11.(a+b) chia hết cho 11

  ⇒ab+ba chia hết cho 11( đpcm)

  2)Sai đề nhé em

  3)Ta có: 35 chia hết cho x

  ⇔x thuộc tập ước của 35

  35=1.35=5.7

  ⇔Ư(35)={1, 35, 5, 7}

  ⇒x∈{1, 35, 5, 7}

  4) Do x chia hết cho 25

  ⇔x∈B(25)<100

  Ta có: B(25)<100={0, 25, 50, 75}

  ⇒x∈{0, 25, 50, 75}

  5)15 chia hết cho x 

  ⇒x∈Ư(15)

  mà Ư(15)={1,3,5,15}

  ⇒x∈{1,3,5,15}

  6) (x +16)chia hết cho (x + 1)

  ⇔$\frac{x+16}{x+1}$ là số nguyên

  ⇔ 1+$\frac{15}{x+1}$ là số nguyên

  ⇔15 chia hết cho x+1

  hay (x+1)∈Ư(15)

  ⇒(x+1)∈{1,3,5, 15}

  ⇔x∈{0,2,4,14}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )