Chứng minh rằng: $\dfrac{cos4x+cos2x}{sin4x-sin2x}=cotx$

Question

Chứng minh rằng: $\dfrac{cos4x+cos2x}{sin4x-sin2x}=cotx$

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-10T03:09:44+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:11:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{\cos 4x + \cos 2x}}{{\sin 4x – \sin 2x}}\\
   = \dfrac{{2{{\cos }^2}2x + \cos 2x – 1}}{{\sin 2x\left( {2\cos 2x – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {2\cos 2x – 1} \right)\left( {\cos 2x + 1} \right)}}{{\sin 2x\left( {2\cos 2x – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\cos 2x + 1}}{{\sin 2x}}\\
   = \dfrac{{2{{\cos }^2}x}}{{2\sin x\cos x}}\\
   = \dfrac{{\cos x}}{{\sin x}}\\
   = \cot x
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )