Chứng minh rằng trong 5 số tự nhiên bất kì bao giờ cũng tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3

Question

Chứng minh rằng trong 5 số tự nhiên bất kì bao giờ cũng tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-11T19:01:21+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:02:47+00:00

  ta có 5 số 1;3;6;5;7 mà 5 +7+3=15chia hết cho 3

  Vậy trong 5 số tự nhiên bất kì bao giờ cũng tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3

  0
  2021-09-11T19:03:10+00:00

  giả sử số nhỏ nhất chia `3 ` dư `1`

  `⇒`số thứ `2` chia` 3 `dư `2`

  `⇒`số thứ `3` chia hết cho `3`

  `⇒`tổng số dư` 1+2+0=3 `chia hết cho `3`

  `⇒`thỏa mãn

  tương tự xét trường hợp :

  giả sử số nhỏ nhất chia `3 ` dư `2`

  giả sử số nhỏ nhất chia hết  `3 ` 

  `⇒`thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )