chứng mink 3^n+3 + 2^n+3 +3^n+1 + 2^n+2 chia hết cho 6 ( n là số dương )

Question

chứng mink 3^n+3 + 2^n+3 +3^n+1 + 2^n+2 chia hết cho 6 ( n là số dương )

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-15T11:46:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T11:47:49+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `3^{n+3}+2^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+2}`

  `=(3^{n+1}+3^{n+3})+(2^{n+2}+2^{n+3})`

  `=3^{n}(3+3^{3})+2^{n+1}(2+2^{2})`

  `=3^{n}.30+2^{n+1}.6`

  Vì $\left\{\begin{matrix}3^{n}.30 \vdots 6& \\2^{n+1}.6\vdots6& \end{matrix}\right.$

  `→3^{n}.30+2^{n+1}.6` $\vdots$ `6`

  `->` `3^{n+3}+2^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+2}` $\vdots$ `6`

  Vậy `3^{n+3}+2^{n+3}+3^{n+1}+2^{n+2}` $\vdots$ `6`

  0
  2021-10-15T11:48:08+00:00

  3^n+3+3^n+1+2^n+3+2^n+2

  = 3^n.27+ 3^n.3 + 2^n.8 +2 ^n .4

  = 3^n ( 27+3)+2^n (8+4)

  = 3^n.30+2^n.12 chia hết cho 6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )