Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x: $(3x^{2}$$-2x+1)$ $(x^{2}$$+2x+3)$ $-4(x^{2}$$-1)$ $-3x^{2}$ $(x^{2}$$+2)$

Question

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
$(3x^{2}$$-2x+1)$ $(x^{2}$$+2x+3)$ $-4(x^{2}$$-1)$ $-3x^{2}$ $(x^{2}$$+2)$

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-07-10T11:38:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:40:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $(3x^2-2x+1)(x^2+2x+3)-4(x^2-1)-3x^2(x^2+2)$

  $=3x^4+6x^3+9x^2-2x^3-4x^2-6x+x^2+2x+3-4x^2+4-3x^4-6x^2$

  $=4x^3-4x^2-4x+7$

  $\text{$⇒$ Giá trị của biểu thức phụ thuộc vào biến}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )