Chứng tỏ đa thức $x^{2}$+2x+2 không có nghiệm

Question

Chứng tỏ đa thức $x^{2}$+2x+2 không có nghiệm

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-05T17:42:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:44:33+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  `Cho` `x^2+2x+2=0`

  `<=>x^2+2x+1+1=0`

  `<=>(x+1)^2+1=0`

  `<=>(x+1)^2=-1`

  `Vì` `(x+1)^2 ge 0` `text(với mọi x)`

  `text(Vậy đa thức không có nghiệm với mọi giá trị của x`

  0
  2021-08-05T17:44:46+00:00

      x² + 2x + 2 = 0

  ⇔ x² + 2x + 1 + 1 = 0

  ⇔ x² + x + x + 1 + 1 = 0

  ⇔ x (x + 1) + (x + 1) + 1 = 0

  ⇔ (x + 1) (x + 1) + 1 = 0

  ⇔ (x + 1)² + 1 = 0

  Ta có: (x + 1)² ≥ 0 ∀ x

    ⇔ (x + 1)² + 1 > 0 ∀ x 

    ⇔ Đa thức không có nghiệm với mọi x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )