Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến K = y(y^2+y+1)-y^2(y+1)-y-5

Question

Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến
K = y(y^2+y+1)-y^2(y+1)-y-5

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-02T14:51:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:53:43+00:00

  Đáp án:

  \(K=(-5)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(K = y(y^2+y+1)-y^2(y+1)-y-5\\ K=y^{3}+y^{2}+y-y^{3}-y^{2}-y-5\\ K=(y^{3}-y^{3})+(y^{2}-y^{2})+(y-y)-5\\ K=(-5)\\ \text{Vậy biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến y.}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-02T14:53:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `K = y(y^2+y+1)-y^2(y+1)-y-5`

  `=y^3+y^2+y-(y^3+y^2)-y-5`

  `=y^3+y^2+y-y^3-y^2-y-5`

  `=(y^3-y^3)+(y^2-y^2)+(y-y)-5`

  `=-5`

  =>Giá trị của biểu thức K không phụ thuộc vào giá trị của biến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )