Chuyên mục biết rồi vẫn đặt. :v Nguyên tử là gì? Cấu tạo như nào? Phân tử là gì? Phân tử khối tính như nào?Đơn chất là gì?Hợp chất là gì? Hóa trị là g

Question

Chuyên mục biết rồi vẫn đặt. :v
Nguyên tử là gì? Cấu tạo như nào?
Phân tử là gì?
Phân tử khối tính như nào?Đơn chất là gì?Hợp chất là gì?
Hóa trị là gì? Quy tắc hóa trị?
Đốt cháy 16,8 gam sắt trong không khí thu được oxit sắt từ theo sơ đồ
phản ứng sau: Fe + O2 –> Fe3O4
a) Lập phương trình hóa học
b) Tính khối lượng Fe3O4 tạo thành
c) Tính thể tích oxi cần dùng (đktc)
Cho biết khối lượng mol Fe=56, O=16
Đốt cháy 5,4 gam nhôm trong không khí thu được oxit theo sơ đồ phản
ứng sau: Al + O2->Al2O3
a)Lập phương trình hóa học
b)Tính khối lượng Al2O3 tạo thành
c)Tính thể tích oxi cần dùng (đktc)
Cho biết Al=27, O=16

in progress 0
Allison 6 ngày 2021-09-02T13:23:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:24:19+00:00

                             `\text{  FALL IN LOVE }`

   – Nguyên tử là hạt vô cung nhỏ trung hòa về điện . 

     + Gồm hạt nhân nguyên tử và lớp vỏ 

  – Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

   Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên 

  – Đơn chất do 1 nguyên tố hóa học tạo thành

  – Hợp  chất do 2 nguyên tố hóa học trở lên  tạo thành

  Câu 1:

    `n_Fe = 16.8 / 22.4 = 0.75 (mol)`

          `     PT :   3Fe + 2O2 –> Fe3O4`

                  `   0.75  –   0.5   –   0.25  (mol)`

  `a) m_(Fe_3O_4) = 0.25 * 232 = 58 (g)`

  `c) V_(O_2) = 0.5 * 22.4 = 11.2 (l)`

  Câu 2:

     `n_Al = 5.4 / 27 = 0.2 (mol)`

       `     PT :  4Al     +        3 O2         ->      2Al2O3`

                 `    0.2     –         0.15             –       0.1 (mol)`

  a) `m_(Al_2O_3) = 0.1 * 102 = 10.2 (g) `

  c ) `V_(O_2) = 0.15 * 22.4 = 3.36 (l)`

  0
  2021-09-02T13:24:50+00:00

  – Nguyên tử là hạt vô cung nhỏ trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân nguyên tử và lớp vỏ nguyên tử 

  – Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

  – Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon, bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử

  – Đơn chất do 1 nguyên tố hóa học tạo thành

  – Hợp chất do 2 nguyên tố hóa học trở lên  tạo thành

  – Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết vủa nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác

  – Quy tác hóa trị: Ta có công thức: `A_xB_y` thì `Ax=By`

  Bạn trên đã làm câu 1 nên mình làm câu 2 nhé :’)

  `n_(Al)=5.4/27=0.2(mol)`

  `PTHH:4Al+3O_2->2Al_2O_3`

  `Theopt:n_(Al_2O_3)=1/2n_(Al)=1/2·0.2=0.1(mol)`

  `m_(Al_2O_3)=0.1·102=10.2(g)`

  `Theo pt:n_(O_2)=3/4n_(Al)=0.15(mol)`

  `V_(O_2)=0.15·22.4=3.36(l)`

  $#Chúc bạn học tốt$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )